Contact Ustel: +32 (0) 50 840008

Openingsuren:

maandag van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 18.30u
dinsdag van 09.30u tot 12.00u en van 13.30u tot 18.30u
Woensdag gesloten
donderdag van 09.30u tot 12.00u en van 13.30u tot 18.30u
vrijdag van 09.30u tot 12.00u en van 13.30u tot 18.30u
zaterdag van 09.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.30u
zondag van 10.00u tot 12.30u


PRIVACY
1. Waarom deze privacyverklaring?
Bloemen Sabine hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet.
Met deze Privacyverklaring wil Bloemen Sabine u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website (vooral dan contact opnemen via de website) verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Bloemen Sabine. 
Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van Bloemen Sabine.
2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?
De website www.bloemensabine.be is een initiatief van:
Bloemen Sabine (Van Houcke Sabine)
Kortrijksestraat 145
8020  Oostkamp
België
Btw-nummer: BE 0673 270 961
E-mail: bloemensabine@telenet.be
Telefoon: 050 840008
3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Bloemen Sabine verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Bloemen Sabine:
Identificatiegegevens - Persoonlijke identificatiegegevens
Identificatiegegevens - Elektronische identificatiegegevens
Identificatiegegevens - Elektronische lokalisatiegegevens
Financiële bijzonderheden - Financiële transacties

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
Bloemen Sabine verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden en om u de mogelijkheid te bieden om op een klantenkaart te sparen. (zie bijlage 2)
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking de website en andere diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
  • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u en het verlenen van ondersteuning.
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Bloemen Sabine.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Bloemen Sabine heeft alle mogelijke technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.
5. Wat zijn mijn rechten?
5.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Bloemen Sabine verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:
  • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
  • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
  • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring. (klantenkaart blijft geldig!)
De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Bloemen Sabine onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.


5.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens
Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om Bloemen Sabine uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Bloemen Sabine uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Bloemen Sabine hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar bloemensabine@telenet.be.
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Bloemen Sabine. Bloemen Sabine zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. 
U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen.
5.3 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Gebruiker heeft het recht om de aan Bloemen Sabine verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker. 
Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Bloemen Sabine hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar bloemensabine@telenet.be

5.4 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Bloemen Sabine bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 
Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Bloemen Sabine hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via bloemensabine@telent.be


5.5 Hyperlinks ander websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Bloemensabine draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.Bijlage 2:
GDPR

Onze klantenkaart systeem wordt enkel gebruikt met tot doel het sparen van een korting en/of het verkrijgen van een factuur op uw vraag. Deze gegevens worden bijgehouden zolang u het wenst. (klantenkaart blijft altijd geldig, dus geen einddatum) Database hiervan wordt bijgehouden op de pc in de winkel, op laptop in bureau en op USB stick (als back-up).
Wij gaan in geen enkel geval uw persoonlijke gegevens  doorgeven aan derden. Uw gegevens worden beschermd van het internet door middel van een jaarlijkse betaalde versie van Norton.
Mocht het zijn dat u toch volledig wilt verwijderd worden uit ons klantenbestand dan kan dit op eenvoudig verzoek door middel van persoonlijk contact met identiteitsbewijs dat u de ‘echte’ klant bent. Na verwijdering is er geen recht meer op de reeds gespaarde korting.
Wij sturen u ook nooit een nieuwsbrief of mail tenzij u zelf om contact vraagt om gelijk welk reden (bv bestelling, vraag naar onderhoud/verzorging, enz…)
Bij verdere vragen gelieve contact op te nemen op de gebruikelijke manieren (mail, telefoon, winkelbezoek, ..)
Dank u voor uw aandacht.
Met vriendelijke groeten,
Sabine & Pascal

Cookies:

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.
De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.
Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke:
Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.
Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten. Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gedragingen van bezoekers bij het surfen op onze website en het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Web beacons maken deel uit van technologie van derden die wij gebruiken om de activiteiten van de bezoekers op onze website in kaart te brengen. Web beacons stellen ons in staat bij te houden vanaf welke computer bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).
Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.
Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen.
Wij dragen er zorg voor dat de bestanden geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide.
Sommige van deze cookies, bestanden en technologieën worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via onze website om geautomatiseerd gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken, zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk.
Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar onze privacy policy.
Waarom gebruiken wij cookies? Het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën laat ons toe:
Onze sites gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld:
door u als klant gemakkelijk te herkennen wordt vermeden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.
door uw surfvoorkeuren op te slaan zodat u die niet telkens opnieuw moet opgeven: uw taal, uw regio of locatie, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten, …
uw aankopen of informatie-ingave over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden. Bijvoorbeeld: ingevulde velden in formulieren.
de advertentiedruk te regelen (door bij te houden hoeveel keer een advertentie reeds werd vertoond).
Inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website en met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie wordt onder meer aangewend voor trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers. We verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken - Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt).
De inhoud van sites, applicaties en reclameboodschappen en advertenties aan te passen aan uw profiel (b.v. uw leeftijd, geslacht, regio….) en/of uw eerder surfgedrag, al dan niet gecombineerd met informatie uit derde bronnen.
Het optimaliseren van de werking van de site of toepassing, het opsporen van fouten of misbruik: webpagina’s sneller doen laden, veiligheid garanderen, de website of gebruikers testen, misbruik opsporen en de vereiste leeftijd detecteren. Bijvoorbeeld: door load balancing, detectie van het aantal inlog pogingen, automatische uitlog functie, A/B testing.
Te detecteren of u gebruik maakt van adblock technologieën.
Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.
Welke soorten cookies zijn er en waarvoor dienen ze?
We kunnen de cookies die wij gebruiken in zes categorieën opdelen:
Noodzakelijke Cookies: deze verzamelen geen persoonsgegevens
Noodzakelijke cookies om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
Analytische cookies om inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en welke pagina’s met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie is noodzakelijk in het kader van de CIM Internet Studie en wordt gebruikt voor trafiek- en profielanalyse opdat we ons werk nog beter op uw noden kunnen afstemmen.
Sociale mediacookies die het mogelijk maken om artikelen te delen via sociale media zoals Facebook en Twitter.
Cookies die ervoor zorgen dat inhoud en advertenties op uw voorkeuren worden afgestemd.
Advertentie- en marketing cookies: Het bezoekersprofiel zorgt ervoor dat we u gepaste advertenties kunnen tonen, op deze website of via de Facebook pixel of Google Remarketing ook op Facebook of op andere websites die u bezoekt.
Welke cookies worden er geplaatst via onze site?
First party cookies
De website maakt vooral gebruik van first party cookies of directe cookies die dienen om je gebruikservaring op de website van Bloemen Sabine te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze websites zelf verzamelen.
Third party cookies
Daarnaast zijn er ook derde partijen met een andere domeinnaam die via de website cookies plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google en Facebook. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan.
Partijen die mogelijks cookies zetten:
Google Analytics, Google Adwords en Google Remarketing: https://www.google.be/intl/nl/policies/technologies/cookies/
Facebook pixel: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Overige en onvoorziene cookies
Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website worden geplaatst door derde partijen. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, foto’s of video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. 
Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd heeft.
U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die wij en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.
Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera:
link google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
link mozilla firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings
link internet explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
link safari : http://support.apple.com/kb/PH5042
link opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html
Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu . Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.
​​​​​​​